Personuppgiftsbiträdesavtal

 

Bakgrund:

Ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs där någon annan part hanterar personuppgifter för någons räkning, typiska exempel är drift av webbservers med e-handel e-post osv. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar enligt dataförordningen att ingå avtal för detta syfte när andra parter hanterar personuppgifter, detta avtal är en service från oss till stöd för er att fylla kraven i GDPR.

Avtalsparter:

1. ”Personuppgiftsansvarig” Ni som köper tjänsten.
2. ”Personuppgiftsbiträde” Argonova Systems / Visiondesk i Sverige AB, 556606-9711

Ingås härmed personuppgiftsbiträdessavtal enligt nedan.

Avtal:

1. Vi tillämpar svensk lagstiftning enligt Dataskyddsförordningen när det gäller behandlingen av personuppgifter och vidtar i samråd med er lämpliga säkerhetsåtgärder, privacy by design.

2. Vi behandlar enbart personuppgifter i enlighet med era instruktioner för att fullgöra ingångna avtal och inte för andra ändamål.

3. Personuppgifter hanteras enbart av godkänd personal. Vi har mandat att ingå avtal med underbiträden i Sverige som lägst uppfyller detta avtals skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

4. Ni ansvarar för utlämnande, radering eller rättelse av personuppgift av sådan som begärts av berörd person. Vi bistår enligt för tillfället gällande timpris.

5. Vi upprätthåller aktivt och kontinuerligt den personuppgiftsansvariges krav på personuppgiftsbehandlingen, lämpliga säkerhetsåtgärder samt hantering av dataintrång.

6. Detta avtal gäller tills vidare och är en förutsättning för den hostingtjänst vi tillhandahåller och upphör därmed när avtal för drift upphör då vi också raderar den data som är lagrad.